top of page

Tow Jumbo     Jets 

Two Jumbo Jets

המענה לדימום אימהי חריף בהריון

Two Jumbo Jets

 השם נבחר לפרוייקט בעולם כי מתות מידי יום 800 נשים מסיבוכי לידה, מתוכם 90% באפריקה

doctor.jpg

מעגלי האמון רופא-חולה

Two Jumbo Jets

logo-01.png

Two Jumbo Jets

האתגרים בטיפול ביולדות עם דימום מיילדותי חריף בעולם המתפתח 

aitrplain.jpg

Two Jumbo Jets

היעד להוריד ב50% את תמותת האימהות מדימום בתוך 10 שנים

logo-01.png
bottom of page