Tow Jumbo     Jets 

Two Jumbo Jets

המענה לדימום אימהי חריף בהריון

Two Jumbo Jets

 השם נבחר לפרוייקט בעולם כי מתות מידי יום 800 נשים מסיבוכי לידה, מתוכם 90% באפריקה

doctor.jpg

מעגלי האמון רופא-חולה

Two Jumbo Jets

logo-01.png

Two Jumbo Jets

האתגרים בטיפול ביולדות עם דימום מיילדותי חריף בעולם המתפתח 

aitrplain.jpg

Two Jumbo Jets

היעד להוריד ב50% את תמותת האימהות מדימום בתוך 10 שנים

logo-01.png